Czym jest i kto musi sporządzać sprawozdanie finansowe

Zgodnie z przepisami prawa spółki zobowiązane są to sporządzania i przedstawiania sprawozdań finansowych. Ich celem jest pokazanie realnej sytuacji finansowej spółki. Każde sprawozdanie finansowe sporządzone musi być wedle określony norm i przepisów.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Jak wspomniano, sprawozdanie finansowe jest dokumentem przedstawiającym aktualną i realną kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jest to ważna informacja dla zarządzających przedsiębiorstwem, ale również dla innych podmiotów w obrocie gospodarczym. Sprawozdanie finansowe zawsze sporządzane powinno być w sposób rzetelny i dokładny oraz przedstawiać realny stan aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Każde sprawozdanie finansowe składać musi się z konkretnych elementów. Jasno wskazuje je ustawa o rachunkowości. Mowa tu o takich elementach jak bilans, rachunek zysków i strat oraz tzw. informację dodatkową. Składa się na nią wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz inne dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Bilans to zestawienie aktywów i pasywów na dzień kończący rok obrotowy. Rachunek zysków i strat przedstawia informacje o przychodach, kosztach i zyskach. Sprawozdanie finansowe zawiera wiele szczegółowych informacji. Aby uniknąć ewentualnych błędów często przeprowadzane jest badanie sprawozdań finansowych. Czynność tę realizują biegli rewidenci. Część podmiotów gospodarczych ma prawny obowiązek przeprowadzać audyt swojego sprawozdania finansowego. Są to między innymi spółki akcyjne.

Kiedy i gdzie składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone nie później niż 3 miesiące po dniu zakończenia roku obrotowego. Jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia, wówczas sprawozdanie musi być sporządzone do dnia 31 marca roku następnego. Po tym terminie może być przeprowadzane badanie sprawozdań finansowych. Taki audyt biegły rewident musi zakończyć do końca czerwca, czyli na 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Następnie sprawozdanie finansowe przekazane musi być do Krajowej Administracji Skarbowej. Spółka ma na to 10 dni od jego zatwierdzenia. Pamiętać trzeba, że oprócz samego sprawozdania spółka złożyć musi także uchwałę o jego zatwierdzeniu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here